طریقه کارکرد بلند کردن و جابه جا کردن رول به صورت افقی می باشد.