طریقه کارکرد بلند کردن و جابهجا کردن رول های فلزی به صورت افقی